Αίτηση για εξουσιοδότηση ιατρού

  •  
  • Με το παρόν δηλώνω ότι ασκώ νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα και γνωρίζω τους όρους της Διεθνούς Σύμβασης MLC του 2006 περί εκδόσεως ιατρικών πιστοποιητικών σε ναυτικούς.
  • Captcha
  •