Αίτηση Προσφοράς Ναυτικής Εργασίας

  • Η πρόσληψη συμφωνείται απαραίτητα από τους συμβαλλομένους με όρους της ισχύουσας συλλογικής Σύμβασης εργασίας
  • Παρακάτω συμπληρώστε τις λεπτομέρειες για την προσφορά σας.
  • Captcha
  •